map

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

นโยบายของ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 11
PB
พลตรี สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล

กำลังพลทุกนายของ มณฑลทหารบกที่ 11 จักจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งชีพ  การถวายความปลอดภัย การเทิดพระเกียรติ และปฏิบัติงานในโอกาสต่าง ๆ อย่างเต็ม ขีดความสามารถ และถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญสูงสุด

การปฏิบัติงาน จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และ แนวทางของหน่วยเหนือ และผู้บังคับบัญชา โดยต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และทันต่อเวลาเสมอ นอกจากนี้จะต้องดำเนินการให้มีความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหารายละเอียดว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จะต้องปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การกำกับดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ,ถูกต้อง รวมทั้งต้องมีการจัดทำระเบียบปฏิบัติประจำ เพื่อกำหนดระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละงานให้มีความชัดเจน  ทั้งนี้ หากกระบวนการไม่สามารถดำเนินการให้สิ้นสุดได้ตามกำหนดเวลา จะต้องมีเหตุผลและเอกสารยืนยัน  เพื่อป้องกันการร้องเรียน

กำลังพลต้องรักษาวินัยอย่างเข้มงวด ให้ถูกต้องตามระเบียบและธรรมเนียม พร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น กวดขันกำกับดูแลโดยใกล้ชิด

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องดูแลสวัสดิการ

การจัดเตรียมข้อมูลให้กับผู้บังคับบัญชา ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การประชุม ,การสัมมนา , และการเป็นประธานในพิธีต่าง ๆ ฝ่ายเสนาธิการที่รับผิดชอบต้องจัดทำข้อมูลรายละเอียด ,คำกล่าว เป็นเอกสารสรุปให้ทราบ

การพัฒนาความพร้อมรบของหน่วยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องกระทำอย่างเร่งด่วน ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และแผนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ

งานตามความคิดริเริ่มของหน่วย จะต้องดำเนินการให้อยู่ภายใต้กรอบ/นโยบายของกองทัพบกและหน่วยเหนือ

กรณีเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ให้ผู้รับผิดชอบรายงานให้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ทราบทันที พร้อมทั้งจัดกำลังเข้าให้ความช่วยเหลือและคลี่คลายสถานการณ์ตามความเหมาะสม

การดำเนินการโครงการหน่วยทหารสีขาว ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องให้ความสำคัญกับส่วนราชการที่ตนเองรับผิดชอบ

หน่วยและส่วนราชการในมณฑลทหารบกที่ ๑๑ ต้องให้ความสำคัญกับมาตรการประหยัดพลังงาน และดำเนินการให้เป็นรูปธรรม

การตรวจเยี่ยมของผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 มี 2 แนวทางปฏิบัติ คือการตรวจเยี่ยมอย่างเป็นทางการ และการตรวจเยี่ยมอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ผู้บัญชาการจะให้ความสำคัญกับการตรวจเยี่ยมอย่างไม่เป็นทางการ

ความรักความสามัคคีภายในหน่วย รวมทั้งความมีวินัยความตั้งใจในการปฏิบัติงานในสิ่งที่กำลังพลทุกนายต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจประพฤติและปฏิบัติด้วยความจริงใจและจริงจัง  โดยต้องไม่มีการแบ่งแยกภายในหน่วย มณฑลทหารบกที่ 11

 

ให้มีการพัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC)ระหว่างกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 กับหน่วยขึ้นตรง

การดำเนินการเรือนจำทหาร ให้มีการกวดขันอย่างเข้มงวด ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในเรือนจำทหาร  ผู้คุมจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือมีผลประโยชน์กับผู้ต้องขัง  การเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  โดยทำการตรวจญาติผู้ต้องขังทุกราย รวมทั้งให้มีการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยภายในเรือนจำ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

bandnerPPB

การเตรียมตัวในด้านเอกสารในด้านต่างๆ


เหรียญชัยสมรภูมิ
หลักฐานการขอทำบัตรเหรียญชัยสมรภูมิ (ทายาท)
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-5143 

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง "สีหรือขาว - ดำ" เสื้อสีขาวคอปกไม่มีลวดลาย แต่งกายสุภาพ 3 รูป
2. บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ (ทายาท) เปล่า ๆ ไม่ติดรูปถ่าย 2 บัตร
3. บัตรเหรียญชัยสมรภูมิเก่าส่งคืน 1 บัตร
กรณีหาย ให้ใช้ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ (ระบุบัตรเหรียญชัยสมรภูมิสูญหายสงครามและชื่อผู้ไปสงคราม) 2 ฉบับ
4. สำเนามรณบัตร (ผู้เสียชีวิตทุกคนในครอบครัว) 2 ฉบับ
5. เสาเนาใบสมรส บิดา - มารดา 2 ฉบับ
6. สำเนาราชกิจจานุเบกษา 2 ชุด
7. สำเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะผู้ทำ) 2 ฉบับ
8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง, มารดาและพี่น้องทุคนในครอบครัว (คนละ) 2 ฉบับ
9. กรณีทายาทและพี่น้องเป็นหญิงที่แต่งงานแล้ว เพิ่มเอกสารทะเบียนสมรส (คนละ) 2 ฉบับ
10. สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว, สกุล ทุกคนในครอบครัว (คนละ) 2 ฉบับ
11. หนังสือสละสิทธิ์ 2 ฉบับ
12. หนังสือสอบสวนการเป็นทายาทจาำอำเภอ (พร้อมถ่ายสำเนา) 2 ชุด
13. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศปัจจุบัน (ของผู้ทำ) ถ้ามี 2 ฉบับ
14. หนังสือรับรองบุคคลคนเดียวกัน (กรณีชื่อบิดาตามใบมรณบัตร, ใบสมรส, ราชกิจจาฯ) ไม่ตรงกัน 2 ฉบับ
หมายเหตุ ทหารเรือ, ทหารอากาศ, และตำรวจทำที่ต้นสังกัดเท่านั้น


บำเหน็จตกทอด (ประจำการ)
หลักฐานการทำบำเหน็จตกทอด (ประจำการ)
1. สำเนาใบมรณบัตรผู้เสียชีวิต
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต
3. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา, มารดา, ภรรยา, บุตร ผู้เสียชีวิต
4. สำเนาทะเบียนสมรสของ บิดา, มารดา, ภรรยา บุตรที่สมรสแล้ว
5. สำเนามรณบัตรของ บิดา, มารดา, ภรรยา, บุตร กรณีเสียชีวิตแล้ว
6. สำเนาใบสำคัญการหย่าของผู้มีสิทธิ (ถ้ามี)
7. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล (ถ้ามี)
8. หนังสือรับรองบุตรและสำเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรม (ถ้ามี)
9. อากรแสตมป์ดวงละ 5 บาท
10. สำเนาคำสั่งบรรจุบุคคลเป็น นนร., นนส. หรือ บรรจุกองหนุน
11. สำเนาคำสั่งเงินเดือนครั้งสุดท้าย, หนังสือรับรองวันทวีคูณ หรือสือรับรองหนี้สิน
12. คำสั่งเงินเพิ่มทุกชนิด, หนังสือรับรองสมาชิก กบข.
13. สมุดบัญชีธนาคารผู้มีสิทธิ


เบี้ยหวัด บำเหน็จ และบำนาญ
หลักฐานการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จและบำนาญ (เกษียณอายุราชการ)
1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ฉบับ
2. สำเนาบัญชีธนาคาร (ฝากออมทรัพย์) จำนวน 4 ฉบับ
3. รูปถ่าย 3x4 ซ.ม. (ชุดขาวหรือชุดใหญ่) จำนวน 6 รูป
4. ทวีคูณราชการพิเศษ, ป้องกันประเทศ, ปราบปราม ผกค. ตัวจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ
5. ถ้ารับราชการต่างกองทัพมาก่อนต้องใช้หนังสือรับรองแบบ "ส".ข 7 จำนวน 3 ฉบับ
6. สำเนา สด.3 จำนวน 1 ฉบับ
7. คำสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก จำนวน 1 ฉบับ
8. กรณีกู้เงินธนาคารออมสิน 30 เท่า ต้องใช้หนังสือสัญญากู้จากหน่วยและให้ทำหนังสือยินยอมให้หักเงินจาก เงินบำนาญ (อย่างละ) 3 ฉบับ
9. คำสั่งเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล กรณีที่ไม่ตรงกับบัญชีทวีคูณ จำนวน 3 ฉบับ

หลักฐานการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จและบำนาญ (กรณีลาออก)
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับเบี้ยหวัดและบำเหน็จ จำนวน 3 ฉบับ รับบำนาญ 4 ฉบับ)
2. สำเนาบัญชีธนาคาร (ฝากออมทรัพย์) เบี้ยหวัด บำเหน็จ 3 ฉบับ รับบำนาญ 4 ฉบับ
3. สำเนาคำสั่งบรรจุครั้งแรก รำบำนาญ 1 ฉบับ
4. สำเนาคำสั่งเงินเดือนครั้งสุดท้าย 3 ฉบับ
5. สำเนาคำสั่งลาออก 3 ฉบับ
6. สำเนา สด.3 1 ฉบับ
7. รูปถ่าย (ชุดปฏิบัติงาน) 3x4 ซ.ม. 6 รูป
8. ถ้ารับราชการต่างกองทัพมาก่อน ต้องใช้หนังสือรับรองแบบ "ส".ข 7 3 ฉบับ
9. หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ 3 ฉบับ
10. หนังสือรับรอง กบข. 3 ฉบับ
11. หนังสือรับรองหนี้สิน 3 ฉบับ
12. ทวีคูณราชการพิเศษ, ป้องกันประเทศ, ปราบปราม ผกค. ตัวจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ

 

 

ฝ่ายสรรพกำลัง

ฝ่ายสรรพกำลัง

กองส่งกำลังบำรุง

กองส่งกำลังบำรุง